STATUT

STATUT Stowarzyszenia Rehabilitacji i Turystyki „NA SZLAKU”

ROZDZIAŁ I „Postanowienia ogólne”

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki NA SZLAKU i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
2.Skrót nazwy Stowarzyszenia brzmi: SRT Na Szlaku
3. Nazwa Stowarzyszenia w tłumaczeniu na język angielski brzmi: Rehabilitation and Tourism Association „NA SZLAKU”.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Koronowo.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa na podstawie statutu oraz na podstawie przepisów z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) na mocy których posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie posiada i używa oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 6 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami prawa w tym zakresie. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II „Cel Stowarzyszenia i sposoby realizacji”

§ 7

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, ochrony i promocji zdrowia oraz w obszarze turystyki. Jako organizacja pozarządowa działa w sferze zadań publicznych. Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszenie się osób mających wspólny cel w tworzeniu i upowszechnianiu warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, lecznictwa, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
2. Tworzenie warunków do godnego ich życia oraz pomoc rodzicom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Wspomaganie rozwoju infrastruktury turystycznej oraz promowanie turystyki jako formy rehabilitacji
4. Ochrona zabytków techniki oraz ochrona przyrody
5. Promowanie aktywnego trybu życia i postaw ekologicznych
6. Nawiązywanie kontaktów z innymi Stowarzyszeniami w kraju i za granicą o podobnym charakterze działania
7. Ułatwianie dostępu do informacji dotyczących chorób i niepełnosprawności.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Podejmowanie działań w celu powszechnego zrzeszania się osób wymagających rehabilitacji oraz członków ich rodzin, jak również osób zainteresowanych wszelkimi formami turystyki jako metody dbania o zdrowie w Stowarzyszeniu Rehabilitacji i Turystyki NA SZLAKU.
2. Występowanie z inicjatywami w sprawie organizowania placówek leczniczych, rehabilitacyjnych, przedszkolnych i szkolnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie warunków korzystania z nich.
3. Współdziałanie z terenowymi władzami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami spółdzielczymi, społecznymi, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi oraz innymi grupami osób zainteresowanych rozwiązywaniem wszelkich problemów dzieci i osób o ograniczonej sprawności i ich rodzin.
4. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno – szkoleniowych oraz diagnostyczno – Instruktażowych.
5. Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i innych osób o ograniczonej sprawności, tj .kolonii, półkolonii, i obozów zdrowotnych.
6. Prowadzenie oraz współudział w prowadzeniu placówek oraz punktów rehabilitacyjnych, świetlic, przedszkoli, szkół itp.
7. Organizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych, integracyjnych, turystycznych.
8. Propagowanie w społeczeństwie odpowiedniego stosunku do problematyki niepełnosprawności.
9. Gromadzenie środków pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia.
10. Prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień(alkoholizm, narkotyki itp.)
11. Działania mające na celu ochronę zabytków oraz ochronę przyrody.
12. Organizowanie turystyki zdrowotnej, krajoznawczej, sportowej oraz towarzyskiej.

2 . Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, ochrony i promocji zdrowia oraz w obszarze turystyki i krajoznawstwa . Jako organizacja pozarządowa działa w sferze zadań publicznych. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
– chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
– 01.43.Z – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
– 85.59.B – działalność wspomagająca edukację
– 85.60.Z – działalność fizjoterapeutyczna
– 86.90.A – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana
– 86.90.E – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
– 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
– 88.99.Z – działalność organizatorów turystyki
– 79.12.Z Wszystkie wymienione powyżej formy działalności stanowią zarówno nieodpłatną jak i odpłatną działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III „Członkowie, ich prawa i obowiązki”

Członków Stowarzyszenia dzieli się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez deklarowanie stałej pomocy finansowej lub rzeczowej.
3.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 10

1.Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
2.Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
3.Członkowie wspierający nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez przedstawiciela.
4.Członkostwo członkowi honorowemu nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie w drodze uchwały.

§ 11

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) prawo składania wniosków i uczestnictwa we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
c) prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
d) prawo używania odznaki Stowarzyszenia.

2.Członek wspierający Stowarzyszenia posiada prawo:
a) uczestnictwa we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
b) składania wniosków,
c) używania odznaki Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członkowie zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał oraz zarządzeń wewn ętrznych Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków oraz uiszczenie wpisowego.

§ 13

1.Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b) wykreślenie przez Zarząd z ewidencji członków za niepłacenie składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
c) śmierci,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Zarządu oraz zarządzeń wewnętrznych względnie działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2.Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia decyzji Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV „Władze Stowarzyszenia”

§ 14 Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§ 15

1.Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
2.Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia swego składu nowymi członkami w miejsce ustępujących, jednakże liczba członków uzupełnionych nie może przekraczać ½ liczby członków władz pochodzących z wyboru.
3.Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia ,nie rzadziej niż raz w roku. Porządek obrad ustala Zarząd.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia:
a) przy użyciu środków porozumiewania się na odległość poprzez przesłanie informacji na adres e-mail i na numer telefonu wskazany przez członka Stowarzyszenia oraz
b) poprzez zamieszczenie powyższych informacji na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane :
a) z własnej inicjatywy Zarządu, na podstawie podjętej uchwały,
b) na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia zgłoszonych na piśmie do Zarządu z wyszczególnieniem spraw będących podmiotem obrad.
6. Nadzwyczajne Zebranie członków zwołuje Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§17

Walne Zebranie Członków ma prawo podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie zwołanym w ciągu jednego miesiąca bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§18

W Walnym Zebraniu udział biorą:
a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym członkowie wspierający członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działalności podstawowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z podstawowej działalności Stowarzyszenia,
c) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Komisję Rewizyjną lub podjętych z własnej inicjatywy na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków,
g) podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członków,
i) uchwalenie wysokości składek członkowskich,
j) nadawanie godności „Członka Honorowego”,
k) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał, które obowiązują wszystkich członków.

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-7 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 3 członków Zarządu. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem. §21 Walne Zebranie Członków odwoła członka Zarządu z powodu:
a) choroby, ułomności lub utraty zdrowia powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu,
b) niewykonywanie funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 1 rok,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
d) nienależytego wykonania swoich obowiązków.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
c) opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie darowizn, subwencji oraz innych datków i ofiarności,
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
g) opracowanie zmian do Statutu i kierowanie ich na posiedzenia Walnego Zebrania Członków,
h) wnioskowanie o likwidacji lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
i) przyjmowanie lub wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
j) wykluczanie członków,
k) ustalanie wysokości wpisowego oraz terminów płatności składek członkowskich,
l) podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych władz,
m) zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

§ 23

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§24

1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§25

Wynagrodzenie dla członków Zarządu pozostałych w stosunku pracy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§26

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Organ kontroli wewnętrznej nie może być w żaden sposób zależny od Zarządu. Członkami organu kontroli nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem i nie mogą być w żaden sposób powiązani z Członkami Zarządu np.: nie mogą być spokrewnieni.
2.Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania za okres kadencji.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądaniem wyjaśnień.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków może być podjęta kwalifikowaną większością głosów (50% +1) przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V „Majątek i Fundusze Stowarzyszenia”

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze.

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie
b) darowizny, ofiary, zapisy i spadki, nawiązki sądowe, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu
c) dotacje, subwencje, udziały i lokaty
d) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
4. Zabrania się udzielania pożyczek na rzecz członków organizacji czy też jej pracowników.

§ 28

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VI „Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia”

§ 29

1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje równocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywne.
4.Uchwała w części dotyczącej przeznaczenia majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrową.