REGULAMIN KONKURSU „241 WSPOMNIEŃ ZE SZLAKU”

Regulamin Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów pt.:
„241 WSPOMNIEŃ ZE SZLAKU”, edycja II
§ 1 Przepisy ogólne
 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „241 WSPOMNIEŃ ZE SZLAKU”, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki NA SZLAKU, ul. Farna 14, 86-010 Koronowo.
 2. Konkurs jest elementem towarzyszącym imprezy pod nazwą „Drezy-majówka 2019” odbywającej się w ramach realizacji projektu „Koronowska Kolej Drezynowa” i współfinansowanej ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
 3. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na urok Linii kolejowej 241 i związanych z nią obiektów oraz promocja turystyki drezynowej, turystycznych walorów Gminy Koronowo, jak i samej imprezy, której Konkurs towarzyszy.
 4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba w dowolnym wieku, dla której fotografia nie jest sposobem zarobkowania.
 5. W Konkursie mogą brać udział również Członkowie i Podopieczni SRT NA SZLAKU, o ile nie wchodzą oni w skład Jury Konkursu.
 6. Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.srt-naszlaku.org.pl oraz na stronie FB Koronowskiej Kolei Drezynowej.
 7. Wszelkie pytania w sprawie Konkursu należy kierować na adres: konkurs.drezymajowka@o2.pl
 8. Konkurs rozpoczyna się 1 maja 2019 roku i trwa do 20 maja 2019 roku.
 9. Konkurs rozgrywany jest w jednej, otwartej kategorii.
 10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
§ 2 Przepisy dotyczące prac
 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.
 2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywaniu zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres konkurs.drezymajowka@o2.pl
 4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 6. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.
 9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie
 1. W Konkursie biorą udział wyłącznie prace nadesłane drogą elektroniczną na adres: konkurs.drezymajowka@o2.pl
 2. Zgłaszając pracę do udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest wskazać swój adres email, który umożliwi Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją Konkursu. Nadsyłając zdjęcia do Konkursu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, datę urodzenia.
 3. Każde zgłaszane do Konkursu zdjęcie należy nadesłać w osobnej wiadomości email i każdorazowo podać w/w dane.
 4. W przypadku nadesłania więcej niż trzech fotografii, w Konkursie udział wezmą prace z najwcześniejszą datą i godziną odebrania.
 5. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania i wiek (w przypadku osób nieletnich) były zamieszczane na listach rankingowych, na liście zwycięzców i wyróżnionych i/lub zostały wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 maja 2019 do 20 maja 2019 roku – decydować będzie data odebrania wiadomości email.
 7. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać tytuł.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy systemu uniemożliwiające prawidłowy odbiór wiadomości email.
§ 4 Jury i sposób oceny
 1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
 2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
 3. Skład Jury zostanie przedstawiony najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.srt-naszlaku.org.pl i/lub na stronie FB Koronowskiej Kolei Drezynowej.
 4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii, a także związek przedstawionych scen z linią kolejową 241, turystyką drezynową i imprezą pod nazwą „Drezy-majówka 2019”.
 5. Wstępna kwalifikacja prac do oceny jest zadaniem Jury lub wyznaczonych do tego zadania jego Członków.
 6. Zadaniem Jury jest ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 10 dla każdej zakwalifikowanej do oceny fotografii, gdzie 10 oznacza fotografię najwyżej ocenioną.
§ 5 Nagrody
 1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę punktów.
 2. Zostanie przyznana nagroda dla Autora najlepszej pracy oraz nagrody za kolejne miejsca i/lub wyróżnienia.
 3. Zostanie przyznana także nagroda Podopiecznych SRT NA SZLAKU.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo poszerzenia liczby kategorii i przyznawanych nagród w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów.
 5. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej pozycji/miejsca przez jedną z fotografii należy do Przewodniczącego Jury.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 10 ilości zgłoszonych prac lub w sytuacji niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej, niż 5.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych prac, imion, nazwisk i informacji o laureatach i uczestnikach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona do 31 maja 2019 na stronie internetowej www.srt-naszlaku.org.pl oraz na stronie FB Koronowskiej Kolei Drezynowej. Organizator konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem lub listem poleconym w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 9. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
§ 6 Wykorzystywanie prac
Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż:
 1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie (pomijając przypadki prawne, gdy taka zgoda nie jest wymagana),
 2. zgadza się na opublikowanie przez Organizatora Konkursu zdjęć i/lub wykorzystanie ich w przyszłości dla potrzeb promocji, organizacji wystaw i innych,
 3. udziela Organizatorowi Konkursu licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.